Terma Dan Syarat

1. PENGENALAN

1.1 Selamat datang ke laman web www.sunshine.uv400.com. Laman web ini hanya dimiliki oleh Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd. Terma Penggunaan ini mengawal akses dan penggunaan Platform dan penggunaan mana-mana perkhidmatan, maklumat dan fungsi yang disediakan oleh kami di Platform, Laman Web, Situs (“Perkhidmatan”). Sebelum menggunakan Platform atau Perkhidmatan ini, anda mesti membaca dengan teliti dan menerima Syarat Penggunaan ini dan semua terma dan syarat dan dasar lain yang berkaitan dengan penggunaan Platform dan / atau Perkhidmatan (secara kolektif dirujuk sebagai “Syarat dan Ketentuan Sun-Shine”) Dan anda harus bersetuju dengan pemprosesan data peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi yang ditetapkan di https://sunshine.uv400.com/privacy-policy/. Dengan mengakses Platform dan / atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Sun-Shine dan apa-apa pindaan kepada perkara yang disebut di atas oleh kami dari semasa ke semasa. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat Sun-Shine dan Dasar Privasi, jangan akses dan / atau menggunakan Platform dan / atau Perkhidmatan ini.

1.2 Syarat Penggunaan yang dinyatakan di sini merupakan perjanjian undang-undang antara anda dan Sun-Shine Marketing (M) Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 285783-M), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di Unit No. 5, Jalan TPP 5/1, Taman Perindustrian Puchong, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia (“Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd, “Sun-Shine”, “Sunshine”, “SunShine”, “kami”, “kami” atau “kami”).

1.3 Sun-Shine berhak, mengubah, mengubah suai, menambah, atau mengalih keluar bahagian Terma Penggunaan dan / atau Terma dan Syarat Sun-Shine pada bila-bila masa. Perubahan akan berkesan apabila dipaparkan di Platform tanpa notis lain yang diberikan dan anda dianggap menyedari dan terikat oleh sebarang perubahan yang disebut di atas apabila penerbitan mereka di Platform.

1.4 Jika anda berumur di bawah 18 tahun atau umur undang-undang untuk memberikan persetujuan di bawah undang-undang yang terpakai di negara anda (“umur undang-undang”), anda mesti mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga sah anda buka akaun di Platform. Sekiranya anda adalah orang tua atau pengawal undang-undang kecil yang sedang membuat akaun, anda mesti menerima dan mematuhi Terma Penggunaan ini bagi pihak orang dewasa dan anda akan bertanggungjawab terhadap tindakan minor, apa-apa caj yang berkaitan dengan penggunaan kanak-kanak kecil Platform dan / atau Perkhidmatan atau pembelian yang dibuat di Platform. Sekiranya anda tidak mempunyai persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga sah anda, anda mesti berhenti menggunakan / mengakses Platform dan / atau Perkhidmatan ini.

2. PENGGUNAAN PLATFORM DAN / ATAU PERKHIDMATAN

2.1 Kami memberikan lesen yang tidak boleh dipindah dan tidak boleh dipindah untuk menggunakan Platform dan / atau Perkhidmatan, tertakluk kepada Syarat Penggunaan ini, untuk tujuan membeli-belah untuk barangan peribadi yang dijual di Platform. Kegunaan atau penggunaan komersil bagi pihak mana-mana pihak ketiga adalah dilarang, kecuali yang diperintahkan oleh kami terlebih dahulu. Sebarang pelanggaran Syarat Penggunaan ini akan mengakibatkan pembatalan segera lesen yang diberikan di sini tanpa memberi notis kepada anda.

2.2 Penyerahan atau pendapat yang dinyatakan di Platform ini adalah individu yang menyiarkan kandungan tersebut dan mungkin tidak mencerminkan pendapat kami.

2.3 Perkhidmatan tertentu dan ciri-ciri berkaitan yang mungkin disediakan di Platform mungkin memerlukan pendaftaran atau langganan. Sekiranya anda memilih untuk mendaftar atau melanggan mana-mana perkhidmatan atau ciri-ciri yang berkaitan, anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat dan terkini tentang diri anda, dan segera mengemas kini maklumat tersebut jika terdapat sebarang perubahan. Setiap pengguna Platform bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan kata laluan dan pengenal akaun lain selamat dan terjamin. Pemilik akaun bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah kata laluan atau akaun tersebut. Selain itu, anda mesti memaklumkan kami tentang penggunaan kata laluan atau akaun anda yang tidak dibenarkan. Sun-Shine tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan, secara langsung atau tidak langsung, dengan apa cara sekalipun untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan apa-apa jenis yang ditanggung akibat, atau berkaitan dengan kegagalan anda untuk mematuhi seksyen ini.

2.4 Kami boleh, dari semasa ke semasa dan tanpa memberi apa-apa sebab atau notis terlebih dahulu, menaik taraf, mengubahsuai, menggantung atau memberhentikan peruntukan atau membuang, sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya, Platform atau mana-mana Perkhidmatan dan tidak akan bertanggungjawab jika ada peningkatan, pengubahsuaian, penggantungan atau penyingkiran menghalang anda daripada mengakses Platform atau mana-mana bahagian Perkhidmatan.

2.5 Kami berhak, tetapi tidak berkewajiban untuk:

(a) memantau, memaparkan atau mengawal apa-apa aktiviti, kandungan atau bahan di Platform dan / atau melalui Perkhidmatan. Kami mungkin dalam budi bicara tunggal dan mutlak kami, menyiasat apa-apa pelanggaran terhadap Syarat Penggunaan yang terkandung di dalam ini dan mungkin mengambil tindakan yang dianggapnya sesuai;

(b) mencegah atau menyekat akses mana-mana pengguna yang dibenarkan kepada Platform dan / atau Perkhidmatan;

(c) melaporkan apa-apa aktiviti yang disyaki itu melanggar mana-mana undang-undang, statut atau peraturan yang dikenakan kepada pihak berkuasa yang berkenaan dan untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa itu; dan / atau

(d) untuk meminta apa-apa maklumat dan data daripada anda berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan dan / atau akses Platform anda pada bila-bila masa dan untuk melaksanakan hak kami di bawah perenggan ini jika anda enggan mendedahkan maklumat dan / atau data tersebut atau jika anda memberikan atau jika kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa anda telah memberikan maklumat dan / atau data yang tidak tepat, mengelirukan atau penipuan.

3. PENGHANTARAN PENGGUNA

3.1 Anda memberi kami lesen bukan eksklusif untuk menggunakan bahan atau maklumat yang anda serahkan kepada Platform dan / atau memberi kepada kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada, soalan, ulasan, ulasan dan cadangan (secara kolektif, “Penyerahan”). Apabila anda menyiarkan komen atau ulasan ke Platform, anda juga memberi kami hak untuk menggunakan nama yang anda serahkan atau nama pengguna anda, berkaitan dengan semakan, ulasan, atau kandungan lain itu. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang selain diri anda atau sebaliknya menyesatkan kami atau pihak ketiga tentang asal-usul mana-mana Penyerahan. Kami mungkin, tetapi tidak bertanggungjawab untuk, membuang atau mengedit sebarang Penyerahan.

4. TRADEMARKS DAN COPYRIGHTS

4.1 Semua hak harta intelek, sama ada didaftarkan atau tidak berdaftar, dalam Platform, kandungan maklumat pada Platform dan semua reka bentuk laman web, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, teks, grafik, perisian, gambar, video, muzik, bunyi, dan pilihan mereka dan susunan, dan semua kompilasi perisian, kod sumber dan perisian asas (secara kolektif dirujuk sebagai “Harta Intelek”) akan tetap menjadi milik kami atau jika berkenaan, afiliasi kami atau pemilik harta intelektual pihak ketiga. Keseluruhan kandungan Platform juga dilindungi oleh hak cipta sebagai karya kolektif di bawah undang-undang hak cipta Malaysia dan konvensyen antarabangsa. Semua hak terpelihara.

4.2 Tiada bahagian atau bahagian Platform boleh diterbitkan semula, dibalikkan, diubah, diedarkan, dibongkar, dipisahkan, diubah, diedarkan, diterbitkan, dipaparkan, disiarkan, dihubungkan, dicerminkan, dirangka, dipindahkan atau dihantar dalam apa cara atau dengan apa cara atau disimpan dalam sistem pengambilan maklumat atau dipasang pada mana-mana pelayan, sistem atau peralatan mana-mana Harta Intelek tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu atau pemilik Harta Intelek yang berkaitan. Tiada pihak yang mengakses Platform akan menuntut apa-apa hak, hakmilik atau kepentingan di dalamnya. Kebenaran hanya akan diberikan kepada anda untuk memuat turun, mencetak atau menggunakan Harta Intelektual untuk kegunaan peribadi dan bukan komersil, dengan syarat anda tidak mengubahsuai Harta Intelek dan bahawa kami atau pemilik hak cipta yang relevan mengekalkan semua hak cipta dan notis proprietari lain yang terkandung dalam bahan-bahannya.

5. TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI

5.1 Platform dan semua data dan / atau maklumat yang terkandung di dalamnya dan / atau Perkhidmatan diberikan secara “sebagaimana adanya” dan “tersedia”. Sun-Shine akan membuat usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat penghantaran, harga produk, penerangan produk dan maklumat lain di laman web ini adalah betul. Walau bagaimanapun, Sun-Shine tidak dapat menjamin ketepatan maklumat dan tidak membuat jaminan atau perwakilan tentang ketepatannya. Sun-Shine tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan apapun yang timbul daripada penggunaan laman web ini, termasuk tanpa batasan, langsung, tidak langsung, sampingan, punitif dan kerugian atau kerosakan akibatnya.

5.2 Tanpa mengehadkan perkara terdahulu, Sun-Shine tidak menjamin bahawa Platform dan / atau Perkhidmatan atau fungsi-fungsi yang terkandung di dalamnya akan tersedia, boleh diakses, tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat, tepat, lengkap atau bebas dari kesilapan, yang cacat, jika ada , akan dibetulkan, atau Platform dan / atau pelayan yang menjadikannya sama ada bebas dari virus, jam, pemasa, kaunter, cacing, kunci perisian, peranti mati jatuh, trojan-kuda, laluan, pintu perangkap, bom masa atau sebarang kod, arahan, program atau komponen lain yang berbahaya.

5.3 Sun-Shine dan semua pegawai, pekerja, pengarah, ejen, kontraktor dan penerima masing-masing tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk apa-apa kerugian sekalipun atau akibatnya (tanpa mengira bentuk tindakan) yang timbul secara langsung atau tidak langsung berhubung dengan:

(a) sebarang akses, penggunaan dan / atau ketidakupayaan untuk menggunakan Platform atau Perkhidmatan;

(b) pergantungan pada mana-mana data atau maklumat yang disediakan melalui Platform dan / atau melalui Perkhidmatan. Anda tidak seharusnya bertindak atas data atau maklumat itu tanpa terlebih dahulu mengesahkan kandungannya;

(c) apa-apa kegagalan sistem, pelayan atau sambungan, kesilapan, peninggalan, gangguan, kelewatan penghantaran, virus komputer atau kod berniat jahat, merosakkan atau merosakkan, program ejen atau makro; dan

(d) apa-apa penggunaan atau akses kepada mana-mana laman web atau laman web lain yang dikaitkan dengan Platform, walaupun kami atau pegawai atau ejen atau pekerja kami mungkin telah dinasihatkan, atau mungkin telah dijangka, kemungkinannya sama.

5.4 Sebarang risiko salah faham, kesilapan, kerosakan, perbelanjaan atau kerugian akibat daripada penggunaan Platform dan / atau Perkhidmatan adalah sepenuhnya pada risiko anda sendiri dan kami tidak akan bertanggungjawab.

5.5 Kandungan yang dipaparkan di Laman ini disediakan tanpa sebarang jaminan, syarat atau jaminan tentang ketepatannya. Kecuali dinyatakan secara nyata sebaliknya dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Sun-Shine dan pembekalnya, penyedia kandungan dan pengiklan dengan ini dengan jelasnya tidak mengecualikan semua syarat, jaminan dan istilah lain yang mungkin tersirat oleh undang-undang, undang-undang umum atau undang-undang ekuiti dan tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa ganti rugi, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa ganti rugi langsung, tidak langsung, khas, berbangkit, hukuman atau sampingan, atau ganti rugi kerana kehilangan penggunaan, keuntungan, data atau lain-lain tidak jelas, atau kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, prestasi atau kegagalan Tapak ini dan apa-apa bahan yang disiarkan di atasnya, tanpa mengira sama ada kerosakan sedemikian dijangka atau timbul dalam kontrak, tort, ekuiti, restitusi, undang-undang, undang-undang umum atau sebaliknya.

5.6 Tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini boleh mengecualikan atau mengehadkan Liabiliti Sun-Shine untuk kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaiannya, salah nyata palsu, dan salah nyataan mengenai perkara asas atau sebarang Liabiliti lain yang tidak boleh dikecualikan atau terhad di bawah undang-undang yang terpakai.

6.HYPERLINKS

6.1 Untuk kemudahan anda, kami mungkin termasuk hyperlink ke laman web atau kandungan lain di Platform yang dimiliki atau dikendalikan oleh pihak ketiga. Laman web yang berkaitan atau kandungan tidak berada di bawah kawalan kami dan kami tidak bertanggungjawab untuk apa-apa kesilapan, ketinggalan, kelewatan, fitnah, fitnah, fitnah, kepalsuan, kelucahan, pornografi, pelanggaran, ketidaktepatan atau apa-apa bahan yang tidak menyenangkan yang terkandung dalam kandungannya atau akibat mengakses, mana-mana laman web yang dipautkan. Apa-apa hiperpautan ke mana-mana laman web atau kandungan lain bukanlah suatu pengesahan atau pengesahan laman web atau kandungan tersebut dan anda bersetuju bahawa akses atau penggunaan laman web atau kandungan yang dikaitkan sedemikian sepenuhnya pada risiko anda sendiri.

7. HUKUM DAN BIDANG KUASA YANG BERKENAAN

7.1 Syarat Penggunaan ini dan / atau Sun-Shine Terms dan Syarat lain akan ditafsirkan dan ditadbir oleh undang-undang yang berkuatkuasa di Malaysia. Tertakluk kepada seksyen mengenai Timbangtara di bawah, anda dengan ini bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia.

8. PENAMATAN

8.1 Sebagai tambahan kepada apa-apa remedi undang-undang atau yang lain, kami boleh, tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada anda, dengan serta-merta menamatkan atau membatalkan mana-mana atau semua hak yang diberikan di bawah Terma Penggunaan dan / atau Terma dan Syarat Sun-Shine yang lain. Apabila apa-apa penamatan Terma Penggunaan dan / atau Terma dan Syarat Sun-Shine yang lain, anda hendaklah dengan serta-merta menghentikan semua akses dan penggunaan Platform dan / atau Perkhidmatan dan kami akan, sebagai tambahan kepada apa-apa remedi undang-undang atau yang adil, dengan segera membatalkan semua kata laluan dan pengenalan akaun yang dikeluarkan kepada anda dan menafikan akses anda kepada dan penggunaan Platform dan / atau Perkhidmatan ini secara keseluruhan atau sebahagiannya. Apa-apa penamatan perjanjian ini tidak akan menjejaskan hak dan kewajipan masing-masing (termasuk tanpa had, obligasi pembayaran) pihak-pihak yang timbul sebelum tarikh penamatan. Anda juga bersetuju bahawa Sun-Shine tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana orang lain akibat daripada penggantungan atau penamatan tersebut. Jika anda tidak berpuas hati dengan Platform dan / atau Perkhidmatan atau dengan apa-apa terma, syarat, peraturan, dasar, garis panduan, atau amalan Sun-Shine, dalam operasi Platform dan / atau menyediakan Perkhidmatan, ubat tunggal dan eksklusif anda adalah untuk menghentikan penggunaan Platform dan / atau Perkhidmatan.

9. TERMA DAN SYARAT JUALAN DAN PEMBAYARAN

9.1 Sun-Shine boleh menarik balik barang dari penjualan dan mengubah harga, produk dan atau butiran spesifikasi produk mengikut budi bicaranya dan tanpa notis. Semua perubahan adalah berkesan apabila dipaparkan di laman web ini. Sila ambil perhatian bahawa warna produk yang muncul pada monitor anda mungkin berbeza mengikut tetapan monitor anda. Terma dan syarat ini hendaklah dibaca dengan terma dan syarat lain yang berkaitan dengan penggunaan Platform ini. Pembeli boleh membeli Barang dengan meletakkan dan melengkapkan borang pesanan di Platform dan bertanggungjawab untuk memastikan ketepatan pesanan. Semua pesanan hendaklah tertakluk kepada penerimaan Sun-Shine mengikut budi bicara mutlaknya dan setiap perintah yang diterima oleh Sun-Shine akan menjadi Kontrak yang berasingan dan dianggap tidak boleh dibatalkan dan tidak bersyarat selepas penghantaran melalui Platform. Sun-Shine akan berhak (tetapi tidak diwajibkan) untuk memproses pesanan tersebut tanpa persetujuan selanjutnya dari Pembeli. Walau bagaimanapun, anda boleh meminta untuk membatalkan atau meminda perintah yang Sun-Shine akan berusaha (tetapi tidak diwajibkan) untuk memberi kesan kepada dasar usaha yang berpatutan secara komersial.

9.2 Walaupun kami membuat usaha terbaik untuk memastikan bahawa semua butiran, perihalan dan harga yang terdapat di Laman ini adalah tepat, mungkin ada kejadian di mana ralat mungkin berlaku. Jika kami menemui ralat dalam harga mana-mana Produk yang anda telah memesan kami akan memaklumkan anda tentang ini secepat mungkin dan memberikan anda pilihan untuk mengesahkan Pesanan anda pada harga yang betul atau membatalkannya. Jika kami tidak dapat menghubungi anda, kami akan melayan Pesanan sebagai dibatalkan. Sekiranya anda membatalkan Pesanan anda sebelum kami menghantarnya kepada anda, dan anda telah membayar Pesanan anda, anda akan menerima bayaran balik penuh.

(a) Jika berkenaan, harga termasuk apa-apa cukai dan dalam ringgit Malaysia. Kos penghantaran akan dikenakan sebagai tambahan jika berkenaan; caj tambahan tersebut dipaparkan dengan jelas dan dimasukkan ke dalam harga akhir yang dipaparkan pada saat checkout.

(b) Kami tidak berkewajipan untuk memenuhi Pesanan anda jika harga yang disenaraikan di laman web tidak betul (walaupun selepas Pesanan anda telah diakui oleh kami).

(c) Anda boleh membayar dengan menggunakan mana-mana rakan pembayaran kami yang tersenarai di halaman utama kami atau menggunakan kaedah tunai dalam kaedah pembayaran penghantaran. Begitu juga anda boleh membayar sebahagian daripada harga Pesanan anda menggunakan kad e-hadiah, menyimpan kredit atau baucer promosi.

(d) Kad e-hadiah dan baucar promosi mesti dimasukkan di halaman semak dalam talian sahaja. Pembentangan fizikal baucar kepada kakitangan Sun-Shine tidak akan diterima. Sun-Shine berhak untuk menolak sesiapa daripada menggunakan kod promosi / baucar yang tersedia di Platform mengikut budi bicara kami sendiri.

(e) Untuk meminimumkan risiko akses yang tidak dibenarkan, kami menyulitkan data kad anda. Sebaik sahaja kami menerima Perintah anda, kami akan meminta pra kebenaran pada kad anda untuk memastikan terdapat dana yang mencukupi untuk menyelesaikan transaksi. Pesanan tidak akan disahkan sehingga pemeriksaan pra kebenaran telah selesai. Kad anda akan didebitkan sebaik sahaja kami telah menghantar Pengesahan Pesanan. Kad adalah tertakluk kepada pemeriksaan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad. Sekiranya kami tidak menerima kebenaran yang diperlukan, kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan atau bukan penghantaran.

(f) Setelah kebenaran pembayaran, anda mengesahkan bahawa kad itu milik anda atau anda adalah pemegang sah kad e-hadiah atau baucar promosi dan mempunyai dana atau kemudahan kredit yang mencukupi untuk menampung kos Produk .

9.3 Kami berhak menarik balik sebarang Produk dari Laman ini pada bila-bila masa dan / atau mengeluarkan atau mengedit sebarang bahan atau kandungan di Laman ini. Kami akan berusaha sebaik-baiknya untuk sentiasa memproses semua Perintah tetapi mungkin ada keadaan luar biasa yang mungkin perlu menolak proses Pesanan selepas kami telah menghantar Pengesahan Pesanan yang kami berhak untuk melakukan pada bila-bila masa, pada kami budi bicara. Jika kami membatalkan Pesanan anda dan anda telah membuat pembayaran untuk Pesanan anda, jumlah pembayaran akan dikembalikan sepenuhnya kepada anda. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga yang lain kerana kami mengeluarkan sebarang Produk dari Laman ini, sama ada ia telah dijual atau tidak, mengeluarkan atau menyunting apa-apa bahan atau kandungan di Laman ini atau kerana menolak untuk memproses atau menerima Perintah .

9.4 Dalam mana-mana kes di mana pilihan pembayaran yang ditawarkan (seperti iPay88, Paypal, semua pindahan bank terus, deposit tunai ATM dan semua pilihan lain yang disebutkan di platform / tapak) tidak lagi tersedia disebabkan oleh sebarang keadaan / sebab, Sun-Shine tidak akan bertanggungjawab.

10. PENGHANTARAN BARANG / PERKHIDMATAN

10.1 Kami berhasrat untuk menyampaikan Produk kepada anda di tempat penghantaran yang diminta oleh anda dalam Pesanan anda dan masa penghantaran yang ditunjukkan oleh kami pada masa pembayaran pesanan anda (seperti yang dikemas kini dalam Pengesahan Pesanan).

10.2 Kami akan memberitahu anda jika kami menjangka tidak dapat memenuhi anggaran tarikh penghantaran, tetapi, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk apa-apa kerugian, liabiliti, kos, ganti rugi, caj atau perbelanjaan yang timbul daripada penghantaran lambat.

10.3 Apabila penghantaran Produk, anda mungkin dikehendaki menandatangani untuk penghantaran.

10.4 Harap maklum bahawa mungkin tidak dapat kami sampaikan ke beberapa lokasi di mana acara itu, kami akan memaklumkan kepada anda menggunakan butiran hubungan yang anda berikan kepada kami apabila anda membuat Pesanan anda dan mengatur untuk pembatalan Pesanan atau penyerahan kepada alternatif alamat penghantaran.

10.5 Kami menyampaikan pembungkusan standard kami dan kami mempunyai hak untuk mengubah pembungkusan kami mengikut budi bicara tunggal dan mutlak kami.

10.6 Semua risiko dalam Produk akan dihantar kepada anda semasa penghantaran, kecuali jika penghantaran ditangguhkan kerana pelanggaran kewajipan anda di bawah Kontrak (misalnya lihat 7.8 di bawah), risiko akan diluluskan pada tarikh penghantaran telah berlaku tetapi untuk pelanggaran anda. Dari masa apabila risiko berlalu kepada anda, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan atau kemusnahan Produk. Apa-apa pelanggaran tanggungjawab oleh anda, mungkin memberi kesan keupayaan anda untuk membeli-belah di Sun-Shine pada masa akan datang.

10.7 Sekiranya anda tidak boleh mengambil penghantaran atau pengumpulan, kami boleh meninggalkan kad yang memberikan arahan kepada anda sama ada penghantaran semula atau kutipan dari pembawa.

10.8 Sekiranya penghantaran atau koleksi ditangguhkan melalui keengganan anda yang tidak munasabah untuk menerima penghantaran atau jika anda tidak (dalam masa satu minggu percubaan pertama kami menyampaikan Produk kepada anda) menerima penghantaran, kami boleh (tanpa menjejaskan apa-apa hak atau remedi lain yang tersedia kepada kami ) melakukan sama ada atau kedua-duanya berikut:

(a) mengenakan caj kepada anda untuk apa-apa yuran dan kos lain yang semunasabahnya ditanggung oleh kami; atau

(b) tidak lagi menjadikan Produk tersedia untuk penghantaran atau kutipan dan memberitahu anda bahawa kami dengan serta-merta membatalkan Kontrak yang berkenaan, dalam keadaan mana kami akan membayar balik kepada anda atau syarikat kad kredit atau kad debit anda jika ada apa-apa wang yang telah dibayar kepada kami di bawah Kontrak, kurang caj pentadbiran yang munasabah kami (termasuk untuk cuba menghantar dan kemudian memulangkan Produk, dan apa-apa fi penyimpanan / penghantaran sebagaimana yang diperuntukkan dalam klausa 10.8 (a) di atas).

Anda mengakui bahawa Produk adalah standard dan tidak dibuat sesuai untuk memenuhi sebarang keperluan tertentu yang mungkin anda miliki.

10.9 Sekiranya terdapat percanggahan jumlah keranjang jumlah yang melayakkan penghantaran percuma, nilai di laman web akan berlaku.

11. BAYARAN BALIK DAN PENGGANTIAN BARANG / PERKHIDMATAN

11.1 Jika anda tidak berpuas hati dengan pembelian anda, anda boleh mengembalikan Produk kepada kami dalam masa tujuh (7) hari dari penerimaan. Produk tersebut tidak boleh digunakan, Tag produk tidak akan dialihkan, dan Produk akan berada dalam pembungkusan jenama asal (jika berkenaan). Dasar ini hanya terpakai kepada produk yang tidak termasuk dalam senarai jenama / item yang tidak dapat dikembalikan yang disediakan di Platform kami.

11.2 Bayaran balik dan penggantian barang hanya dibenarkan untuk pembelian dalam gulungan filem tingkap 5 ‘x 50’ dan 5 ‘x 100’. Bayaran balik (wang atau kredit stor) dan penggantian barang adalah tidak dibenarkan untuk tints / filem tingkap longgar dan tingkap / filem tingkap yang memerlukan apa-apa pemotongan / pengubahsuaian / pelarasan / pengubahsuaian yang diminta oleh pembeli / pelanggan / pembeli.

11.3 Semua item mesti diterima oleh Sun-Shine agar pelanggan layak untuk mendapatkan bayaran balik akan berupa baucar e-hadiah / kod promosi / kredit / wang tunai / wang di laman web atau penggantian. Anda hendaklah memastikan bahawa Produk dihantar kepada kami dalam keadaan yang sama seperti yang telah diterima oleh anda dan dibungkus dengan betul. Sekiranya item dikembalikan kepada kami dalam keadaan tidak sesuai, kami berhak untuk tidak menerima pulangan dan menghantar Produk kembali kepada anda.

11.4 Anda boleh memproses pulangan melalui perkhidmatan pos pejabat / fret / kiriman terdekat anda. Anda boleh kembali ke pejabat kami secara langsung dengan berjalan kaki. Kami tidak bertanggungjawab jika produk hilang kerana penghantaran.

11.5 Sebaik sahaja kami telah menerima produk / produk anda, kami akan memproses bayaran balik dan pengembalian dana akan dalam bentuk baucar / kod promosi / kredit promosi / wang tunai / wang dari sebarang bentuk bergantung kepada apa yang Sun-Shine ingat sesuai dan terbaik atau penggantian produk model / nama atau produk yang sama atau berbeza berdasarkan keputusan Sun-Shine yang sesuai.

11.6 Jika mana-mana pembeli di laman web ini telah membuat pesanan yang salah dan pasukan pulangan dan pengembalian kami mendapati bahawa pembeli / pembeli bersalah, bayaran penghantaran, bayaran pintu masuk pembayaran dan apa-apa bayaran pihak ketiga akan dibayar oleh pembeli / pembeli (ikut 11.6.1). Sekiranya Sun-Shine telah menghantar produk yang salah dan pasukan pulangan dan bayaran balik kami mendapati bahawa Sun-Shine telah membuat kesilapan dalam apa-apa pesanan, yuran perkapalan dan bayaran pintu masuk pembayaran akan dibayar oleh Sun-Shine (ikuti 11.6.2). Semua bayaran balik akan dibayar dalam tempoh tujuh (7) hingga empat belas (14) hari bekerja. Sebarang kelewatan dalam bayaran balik disebabkan oleh sebarang keadaan yang tidak diduga tidak dipertanggungjawabkan oleh Sun-Shine / pemilik platform ini.

11.6.1 Pengiraan bayaran balik akan seperti yang ditunjukkan sebagai: Jumlah Amaun – (termasuk Yuran Kurier/Penghantaran & Yuran Bayaran Gateway) = Jumlah Bayaran Balik. Contoh: Jumlah Amaun RM100 – (Bayaran Perkapalan RM12 + Bayaran Gateway Bayaran RM10) = Amaun Boleh Dibayar RM78

11.6.2 Pengiraan bayaran balik akan seperti yang ditunjukkan sebagai: Jumlah Amaun (termasuk Yuran Kurier/Penghantaran & Yuran Bayaran Gateway) = Jumlah Bayaran Balik. Contoh: Jumlah Amaun RM100 (Jumlah termasuk yuran penghantaran dan yuran bayaran gateway) = Jumlah Bayaran Balik RM100 (JUMLAH BAYARAN BALIK PENUH)

11.7 Sun-Shine berhak untuk mengubah apa-apa terma dan syarat pada bila-bila masa tanpa sebarang pemberitahuan dan mengikut budi bicara kami sendiri.